logo
Antydotum.pl - Niezależny Portal Informacyjny Inny Punkt Widzenia Faktów Wyłącz TVN - Włącz Rozum #STOP447 #STOP1066
 

sobota 23.05.2020

O CO CHODZI  Z TYM  5G

Od kilku lat pojawił się pęd do rozwoju coraz to nowszych technologii z zakresu łączności. Ma być szybciej i szybciej. Wszystko ma działać szybciej i wydajniej a także ma być jak najprędzej wprowadzone w życie.

Pęd ku nowym technologiom wymaga jednak tego, aby się zatrzymać i postawić pytanie: w imię czego i jakim kosztem ta technologia ma tak szybko być wdrażana i czy będzie ona nam szkodzić czy służyć?

Mówiąc kolokwialnie w świecie nie ma nic za darmo, więc trzeba się zatrzymać i zadać sobie zasadnicze pytanie: jakie mogą być następstwa wprowadzania zmian i wdrożenia nowej technologii telekomunikacyjnej.

Dlaczego 5G jest tak bezkrytycznie forsowana na całym świecie ?

Niecierpliwość pobudzana chęcią zysku, jest złą motywacją w działaniu i daje przyzwolenie innym na spowodowanie nieobliczalnych konsekwencji jakie mogą zaistnieć.

Rzesze społeczeństw nie muszą być świadome takiej oferty, tego co może się z tym wiązać i jakie konsekwencje przyjdzie nam później ponieść.

Nie każdy musi znać się na skomplikowanych technologiach i procedurach ich wprowadzania oraz zależności pomiędzy zjawiskami z dziedziny fizyki czy biologii.

Przedstawianie tylko korzyści wynikających z takich nowości  bez ukazania zagrożeń jest kłamstwem. Pomijanie negatywnych skutków, jest wysoce niemoralne, nieetyczne i wręcz kryminogenne.

Wszelkie działania podejmowane w kraju są zawsze legalizowane przez państwowe urzędy i akty prawne uchwalane w naszym imieniu. To co się dzieje wokół nas w dziedzinie gospodarki i technologii legalizuje i kontroluje „władza”, bez względu na to, kto na dziś tę władzę sprawuje.

W naszych rozważaniach nie jest ważne, które ministerstwo czy izba parlamentarna ma większe kompetencje we wprowadzaniu zmian w prawie. Zwracamy uwagę na proceder ustalania prawa i wprowadzania go w życie.

Postępowanie legislacyjne uległo standaryzacji.  Od momentu stworzenia ustawy „Prawo ochrony środowiska” z 2001 roku, po rozporządzenie ministra zdrowia z 2019 roku, zauważamy jednak dwa przeciwstawne stanowiska i trzecią stronę medalu.

Jedno z nich przedstawia "Koalicja polska wolna od 5G" drugie   grupa różnych podmiotów opierających się na nauce i argumentach popartych naukowymi dowodami.

Trzecią stroną dążącą do jak najszybszego wprowadzania technologii 5G, jest zarówno „władza” jak i operatorzy sieci komórkowych. Jakie są relacje pomiędzy tymi podmiotami można się tylko domyślać.

Brak stosowania zarówno przez lobbystów jak i stronę rządowo-korporacyjną koniecznych algorytmów, które powinny być stosowane przy wprowadzaniu nowych technologii , jest w odczuciu tych pierwszych i dużej części społeczeństwa działaniem kryminalnym.

Niestety, wprowadzenie nowej technologii - 5G, ukazuje brak zachowania, jakiegokolwiek standardu postępowania, zmierzającego do działań mających na celu dobro obywateli.

Technologia 5G jest nowym rozwiązaniem, które wykorzystuje w inny sposób zakres fal elektromagnetycznych, a niżeli dotychczasowe technologie 2G, 3G, 4G.

Zasadnicza różnica polega na wykorzystaniu nowych zakresów fal o dużo wyższych częstotliwościach oraz jednoczesnym wykorzystaniu kilku zakresów do przesyłania informacji w tym samym czasie.

To, dlatego każde nowe rozwiązanie, które nie zostało gruntownie przebadane i sprawdzone pod względem bezpieczeństwa nie powinno zostać wdrażane.

Poniżej przedstawiony został  ogólny algorytm postępowania przy wprowadzaniu  nowych czynników, które mogą wywoływać negatywne skutki w środowisku

Wynikiem zakończonych badań, każdego nowego rozwiązania powinno być przedstawienie ustaleń zysków, zagrożeń i strat , które może ponieść społeczeństwo. Tymczasem zarówno władza jak i nauka nie biorą pod uwagę tego, że zarówno władza jak i wiedza do czegoś zobowiązują.


Na dzień dzisiejszy wiemy, że wykorzystywany w technologii 5G zakres fal elektromagnetycznych niesie ze sobą takie zagrożenia jak :

 • bezpośrednie oddziaływania na organizm ludzki podczas jego eksponowania na działanie pola elektromagnetycznego,
 • pośrednie skutki oddziaływania na organizm ludzki energii pól, zgromadzonej w eksponowanych obiektach.

Bezpośrednia ekspozycja ciała ludzkiego na pola elektromagnetyczne może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Badania skutków zdrowotnych ekspozycji na pola o różnych częstotliwościach dotyczą m.in. długotrwałej ekspozycji na pola o dużych natężeniach, które niosą ze sobą następujące skutki:

 • wywołania złudzeń słuchowych lub wzrokowych
 • pobudzenia nerwów i mięśni prądami indukowanymi
 • Zaburzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego
 • Lokalne przegrzania tkanek wskutek absorpcji pola w organizmie lub przepływu prądów kontaktowych
 • zachorowania na choroby nowotworowe /białaczka, nowotwory mózgu i piersi/
 • zaburzenia neurologiczne /choroby Parkinsona i Alzheimera, zaburzenia aktywności mózgu, procesów pamięciowych/
 • podrażnienia oczu i zmętnienia soczewek
 • zaburzenia snu, drażliwość nerwowa, bóle głowy, szybkie męczenie się, ospałość/
 • zaburzenia hormonalne
 • zaburzenia płodności
 • zaburzenia rozwoju potomstwa
 • zmiany skórne

Pośrednie oddziaływanie to głównie prądy kontaktowe przepływające przez ciało człowieka, które dotyka obiektu o różnym potencjale elektrycznym. Zjawiska tego typu mają znaczenie przy częstotliwościach mniejszych od 100 MHz.

Mogą wywoływać stymulację tkanek elektrycznie pobudliwych (mięśni i nerwów) do odczucia bólu włącznie. Wielkość i rozkład przestrzenny prądów kontaktowych zależy od częstotliwości pola elektromagnetycznego, wielkości obiektu, wymiarów człowieka i wielkości powierzchni z jaką się stykają.

Prądy kontaktowe o odczuwalnych natężeniach mogą występować wówczas, gdy w obszarze silnego pola znajdują się obiekty o dużych rozmiarach (np. samochód ciężarowy, wysoki dźwig).

Jeśli człowiek znajdzie się bardzo blisko obiektów przewodzących, które są w silnym polu elektromagnetycznym, to mogą zajść również wyładowania iskrowe między nimi.

Odbiór energii pola elektromagnetycznego przez urządzenia techniczne może być przyczyną:

 • zakłóceń pracy automatycznych urządzeń sterujących i elektronicznej aparatury medycznej w tym elektro stymulatorów serca oraz innych elektronicznych implantów medycznych

 • detonacji urządzeń elektro wybuchowych (detonatorów)

 • pożarów i eksplozji związanych z zapaleniem się materiałów łatwo palnych od iskier wywoływanych przez pola indukowane lub ładunki elektrostatyczne.

Wobec powyższego należy się spodziewać, że wprowadzenie do użytku publicznego nowych zakresów fal elektromagnetycznych będzie obarczone zagrożeniami nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale także i dla całej przyrody.

Nie ulega wątpliwości, że nieprowadzenie rzetelnych badań w/w kwestii staje się kryminogenne. W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla życia i zdrowia, powinny zostać podjęte rozważania, czy jest konieczność wprowadzenia nowych technologii /w tym technologii 5G.

Przy braku rozwiązań alternatywnych, powinny zostać podjęte działania zapobiegające negatywnym skutkom lub takie, które maksymalnie ograniczą ich występowanie w czasie stosowania wprowadzonej technologii.

Pęd do jak najszybszego wprowadzania nowych zmian /czyli technologii 5G/, to tylko możliwość zaoferowania większej ilości usług, pozyskania większej ilości klientów.

Wprowadzenie rozporządzenia ministra zdrowia w grudniu 2019, podnosi dopuszczalną gęstość mocy pola elektromagnetycznego z 0,1wata/m2 do 10wat/m2  - to istny eksperyment na człowieku i żywych istotach w środowisku.

W opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności oraz Collegium UJ „Przewodniku po 5G” w rozdziale „Czy Technologia 5G Została Przebadana Pod Kątem Wpływu Na Zdrowie Ludzi?” można przeczytać:

„Innowacyjność 5G polega przede wszystkim na wprowadzeniu nowego zarządzania siecią. Natomiast z punktu widzenia fizyki i biologii oddziaływanie na człowieka nie różni się od oddziaływania nań innych urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

Niektóre z nich – tak jak choćby telefony komórkowe – są z nami od przeszło dwudziestu lat, inne – jak radio – od wielu pokoleń. Do dziś żadne przekonujące i wiarygodne badania naukowe nie wykazały, że nam szkodzą”.

Jest to jawna manipulacja słowem i przekazem mająca na celu przykrycie tego co jest niewygodne dla Tech-Lobby. Tu kierujemy w przestrzeń publiczną pytanie: jak tak różne wobec siebie opinie  mogą być wiarygodne?

Badania mogą się różnić w zależności od wpływu wielu czynników, metod badawczych itp., ale jeśli są rzetelne muszą skutkować spójnym wnioskiem.

W jednych sytuacjach ośrodki decyzyjne wydają wytyczne w oparciu o zagrożenia i potencjalne negatywne skutki, a w innych twierdzą bez oparcia o cokolwiek, że wszystko jest bezpieczne.

Skoro technologia 5G nie niesie ze sobą zagrożeń, to powinno się to ogłosić publicznie i okazać w jasny sposób dowody na jej bezpieczeństwo.

Jak na razie, dzisiaj to zagadnienie jest omijane lub wręcz skrywane przed społeczeństwem, co źle świadczy o wszystkich tych, którzy formułują tego typu przekazy. Na dzień dzisiejszy nikt nie dał gwarancji, że wprowadzane limity są bezpieczne.

Nikt się pod taką treścią nie podpisał, ponieważ nie ma takich badań, które by dogłębnie z różnych punktów widzenia, przedstawiałby wszelkie zależności i skutki.

Jak promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe, najlepiej jest widać w każdej instrukcji użytkowania telefonu komórkowego, tylko kto to czyta i zwraca na to uwagę?

Wystarczy sprawdzić także, ile firm ubezpieczeniowych na świecie zaczęło się wycofywać z ubezpieczeń związanych z 5G i telefonią komórkową.

Kolejnym dowodem na to, że użytkowanie telefonii komórkowej niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa, można wysnuć na podstawie różnych zakazów używania telefonów w określonych miejscach.

Tymi miejscami najczęściej są samoloty, stacje benzynowe, banki, rejony urządzeń zautomatyzowanych itp. Wnioskując dalej można postawić tezę, że jest jednak groźny wpływ oddziaływania fal elektromagnetycznych  na pracę  innych urządzeń.

Wobec powyższego, można przypuszczać, że tak samo może zachować się organizm ludzki, który niewątpliwie jest transmiterem i użytkownikiem różnych pasm fal elektromagnetycznych. 

Nauki związane z zarządzaniem, kierowaniem, dowodzeniem, zawsze przy podejmowaniu decyzji określonego sposobu działania stosują sprawdzone standardy.

Przedstawiane lub przyjęte warianty /sposoby działania, rozwiązania techniczne itp./ powinny w swoim opisie uwzględniać: wady i zalety, szanse i zagrożenia, plusy i minusy lub silne i słabe strony.
W zależności od poziomu działań oraz ich  specyfiki, zawsze należy przedstawić to, co jest zarówno dobre jak i złe.

Dla zainteresowanych osób chcących bardziej zgłębić powyższą tematykę, nie tylko od strony naukowej czy politycznej, oraz poznanie powstałych kontrowersji związanych z pochopnym wprowadzeniem technologii 5G polecamy stronę: http://stop5g.com.pl/


Ocena: 167 37
Głosów: 204
1653 odsłon
Brak komentarzy

 1. Wczoraj
 2. Dziedzictwo Gdańska
 3. Wieczność
 4. Prawdziwa godność
 5. Córa Kościoła
 6. Sąd nad Judaszami
 7. Bijąc się w pierś
 8. Wspólna Europa ?
 9. Zakopane Ginie
 10. Tragedia i Hipokryzja
 11. Po co ta wojna
 12. Dwa Światy
 13. Walka z eurofobią
 14. ludzka Europa
 15. Oni rządzili Polską !
 16. Czerwona Elita
 17. Europejskie wartości
 18. Do siego roku !
 19. Fachowiec
 20. Westerplatte broni się
 21. Oddać suwerenność
 22. Teoretyczny pogrzeb
 23. Rosyjska ruletka
 24. Słowacy mają już dosć.
 25. Wstając z kolan
 26. Na ostrzu skalpela
 27. Miara Upadku
 28. PIS-owskie draństwo
 29. Wielka Gra
 30. Desygnowany
 31. UBewatele
 32. System
 33. Jeszcze raz Ukraina
 34. Serce z betoniarki
 35. Onet kłamie
 36. Wybiórcza pamięć
 37. Na nieludzkiej ziemi
 38. GW i pięć piw.
 39. Dno i Odwiert
 40. Gräfin von Thun
 41. Królowa Polski
 42. List do Israela
 43. Czy Biblia to bajka ?
 44. Tu kiedys była Anglia
 45. Kolaboranci
 46. Trzeci Medrzec Europy
 47. Sowa i K...a Przyjaciele
 48. Czarny sen Petru
 49. Pod latarnia najciemniej
 50. Sopocki Autoryted PO
 51. Styropianowe wykopaliska
 52. Polska dla wszytskich
 53. Odebrać Polakom Głos
 54. Zjeść ciastko i miec ciastko
 55. Zwrot o 360 stopni
 56. Bez polityki
 57. Demokratyczne wybory
 58. Eksperci i Uzdrawiacze
 59. Koza i trójkat Jandy
 60. Trzecia tywarz PiS
 61. Nowa siła polityczna w USA
 62. Kukułcze jajo Balcerowicza
 63. Z notatnika wynalazcy
 64. Gdzie jest kasa ?
 65. Niepokój Holocaust Business
 66. Śpiewać każdy może
 67. Panele śmierci
 68. Podziękujmy koalicji za 8 lat rządzenia !
 69. Śmierć na nieludzkiej ziemi
 70. London Dream
 71. Jakie życie taka śmierć
 72. Joanna Senyszyn
 73. Kana Galilejska
 74. Kochankowie z obłoków
 75. Kreacjonizm
 76. O wyborach
 77. Tu wszystko się kończy
 78. Twarze KOD
 79. Unde Venistis - Skąd przychodzisz
 80. Upadek państwa polskiego
 81. Wieczność
 82. Żona Cezarego
 83. Zwyczajny człowiek

Konkurs na poezję emigracyjną

Informacje szczegółowe po kliknięciu w obrazek JPII Tytuły prac oraz krótką notę biograficzną należy przesłać e-mailem w formie załącznika na jeden z tych adresów: jpiipapa@mail.com

antydotum@optonline.net