logo

Autor blogu: Administrator

Jestem tu głownie po to by dbać o porządek
Posty: 3
Komentarze: 2
Odsłony: 17254
04.10.2013 20:49:45
1 komentarzy

Amerykańska Wojna na górze

Blokada budżetowa w USA uwidocznia poważny problem amerykańskiej demokracji: podziały polityczne między Demokratami a Republikanami stały się tak głębokie, że paraliżują procesy ustawodawcze.

Economist: blokada budżetu USA to symptom poważniejszego problemu

krach

  Gdy wisisz nad krawędzią przepaści, najważniejszym pytaniem nie jest to, kto ma rację? ale co, na Boga, robisz nad tą przepaścią?- pisze Economist w komentarzu, który trafił na okładkę tygodnika.

 Wojna o budżet, która doprowadziła do tzw. shutdown (ang. zamknięcie), czyli częściowego zawieszenia funkcjonowania urzędów i instytucji federalnych w USA, nie jest czymś nowym, ale tym razem jest szczególnie niepokojąca. Problem polega na tym, że Republikanie zablokowali ustawę budżetową nie dlatego, że mieli zastrzeżenia do jej treści, ale dlatego, że chcieli za pomocą szantażu budżetowego wykoleić całkiem inny projekt: ustawę o reformie systemu opieki zdrowotnej zwaną Obamacare - wyjaśnia Economist.

Początkowo republikańscy kongresmeni domagali się zlikwidowania wszelkich funduszy na Obamacare. Innymi słowy, chcieli, by Demokraci zgodzili się na zniszczenie najważniejszego osiągnięcia ich prezydenta. To się nie mogło zdarzyć - komentuje tygodnik.

Wy­bor­cy zde­cy­do­wa­li, by dać Re­pu­bli­ka­nom kon­tro­lę tylko nad Izbą Re­pre­zen­tan­tów, pod­czas gdy De­mo­kra­tom przy­padł Biały Dom i Senat - przy­po­mi­na ty­go­dnik

Sy­tu­acja może się znacz­nie po­gor­szyć, jeśli GOP i De­mo­kra­ci nie po­ro­zu­mie­ją się w spra­wie pod­nie­sie­nia usta­wo­we­go li­mi­tu za­dłu­że­nia pań­stwa. Pułap ten zo­sta­nie osią­gnię­ty jesz­cze w tym mie­sią­cu i jeśli GOP nie pój­dzie na kom­pro­mis, Ame­ry­ka albo nie ob­słu­ży swo­ich zo­bo­wią­zań fi­nan­so­wych, albo bę­dzie mu­sia­ła wpro­wa­dzić tak ra­dy­kal­ne cię­cia bu­dże­to­we, że wpę­dzi go­spo­dar­kę w re­ce­sję.

Nie­zdol­ność do ob­słu­gi długu może wy­wo­łać atak serca glo­bal­ne­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go na miarę upad­ku banku Leh­man Bro­thers w 2008 roku, od któ­re­go za­czę­ła się wiel­ka za­paść fi­nan­so­wa. By­ło­by to ry­zy­kanc­ką bra­wu­rą, gdyby wy­ko­rzy­stać limit za­dłu­że­nia jako kartę prze­tar­go­wą, aby oba­lić Oba­ma­ca­re, jak to pro­po­nu­ją nie­któ­rzy Re­pu­bli­ka­nie - ostrze­ga Eco­no­mist.

 

 

Ocena: 1322 286
Głosów: 1608
5280 odsłon

jest jednak i jakiś pożytek z tego :) (Odpowiedzi: 0)

04.10.2013 21:24:47
~Administrator
Dzięki tej sytuacji nie było komu oglądać w Kongresie kłamliwego filmu Wajdy o Wałęsie :) Nawet Ameryka wolała zamknąć administracje tylko po to żeby nie oglądać szmiry nakręconej przez Wajdę o pseudo bohaterze. Puścili sobie na dvd RAMBO ... więcej »