logo
Dewiza ta na gruncie bezpieczeństwa, łączona jest z konstytucyjnym obowiązkiem wierności Ojczyźnie.

Zgodnie z artykułami 82 do 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkami obywateli są wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne, przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, obrona Ojczyzny przed wszelkimi zagrożeniami, w tym służba wojskowa oraz dbałość o stan i dobrobyt Państwa.

Zawołanie to zostało wprowadzone  na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r. jako dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu : Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru.

Wcześniej powszechnie obowiązująca dewiza „Honor i ojczyzna  pojawiła się na sztandarach wojska obywatelskiego z czasów napoleońskich a jeszcze wcześniej na odznaczeniach Legii Honorowej ustanowionej przez Napoleona w 1802 roku.

Na ostatnio wręczanych sztandarach wojskowych dewiza „Bóg, Honor i Ojczyzna” występuje na środkowym polu, na odwrocie orła, godła Polski.

Obowiązek wierności Ojczyźnie oraz troska o dobro wspólne  są to najważniejsze obowiązki każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Z istoty państwa wynika  to , że  ludzi w nim żyjących łączy wspólny obszar geograficzny na którym obywatele tego państwa posługują się tym samym językiem , mają wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe,  wspólną wiarę , tradycje i wartości jednakowo ważne dla każdego obywatela.

Dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna w dominującej interpretacji Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru, jest w tym kontekście idealistycznym ujęciem kwestii wierności państwu jako rezultatowi wspólnych celów społecznych i wierności współobywatelom to państwo tworzącym.

Bóg , Honor i Ojczyzna nakazuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej  być zdolnym do obrony od napaści innych , przeciwdziałanie czynieniu sobie krzywd, a także dla wzajemnego wspierania się wobec indywidualnego i wspólnego pożytku,  wskazuje  również konieczność wierności sobie nawzajem, a to oznacza nic innego, jak tylko zachowanie i postępowanie zgodne z ustalonymi zasadami w obrębie całego państwa